فلش کارت اعداد برای کودکان

فلش کارت اعداد برای کودکان

 شما می توانید به روش های مختلفی این فلش کارتها را کار کنید. در هر فلش کارت چند فعالیت می بینید. شکل عدد، نشان دادن با دست، شمردن شکلکها، پرکردن خانه های ده تایی و غیره.
ابتدا عدد مورد نظر را با صدای بلند برای کودک بخوانید. از او بخواهید تکرار کند. سپس با سر انگشت خود عدد را بنویسد. سپس با انگشتان دست عدد را نشان دهد. بعد از آن از او بخواهید تعداد شکلک ها را بشمارد. در آخر یک جدول شمارش ده تایی یا جایخی که ده خانه داشته باشد در اختیار کودک قرار دهید تا به تعداد مناسب در خانه ها دکمه، سنگ، نگین یا هر چیز دیگری قرار دهد.

مطالب مرتبط