آموزش نشانه ی الف به کودکان

فعالیتهای روزانه 
هر روز قبل از شروع فعالیتهای مربوط به نشانه ها، شعر و کتاب مورد نظر را بخوانید. 
شعر هفته و طریقه ی نوشتن نشانه (صفحه ی 1 )
•  شعر مورد نظر را روی دیوار بچسبانید و هر روز با صدای بلند بخوانید. 
•  شیوه ی صحیح نوشتن نشانه را به کودک آموزش دهید و از او بخواهید که با سر انگشت نشانه را بنویسد. 
•  در نهایت با ماژیک نشانه های پایین صفحه را پر رنگ کند.
کلمات هم آغاز (صفحه ی 2)
کلمات را با صدای بلند بخوانید و صدای اول را بیشتر بکشید. از کودک بخواهید در صورت تمایل شکل ها را رنگ آمیزی کند.
بنویس (صفحه ی 3)
کودک نشانه ها را به روش صحیح می نویسد. اگر هنوز آمادگی نوشتن نداشته باشد با سر انگشت خط چین را دنبال کند.
تزئین کن (صفحه ی 4)
کودک به هر روشی که دوست داشته باشد می تواند این صفحه را کامل کند، ستاره بچسباند، رنگ کند و …
نشانه را پیدا کن (صفحه ی 5)
از کودک بخواهید با دقت در نشانه هایی که در جدول می بیند نشانه ی مورد نظر را پیدا کرده و دور آن را خط بکشد.
بشمار و رنگ کن (صفحه ی 6)
کودک در کادر  بالای صفحه، تعداد هر تصویر را با دقت می شمارد و در جدول پایین به تعداد مناسب خانه ها را رنگ می کند.
رنگ آمیزی کن (صفحه ی 7)
با استفاده از مداد رنگی، آبرنگ، پاستل یا گواش از کودک بخواهید تا این صفحه را رنگ آمیزی کند. صدای اول را بیشتر بکشید.
سایه ها را وصل کن. (صفحه ی 8)
از کودک بخواهید تا هر تصویر را به سایه اش وصل کند.

دانلود فایل

مطالب مرتبط