کاربرگ روان خوانی

این کاربرگها مناسب دانش آموزان اول دبستان می باشد. سعی شده برای هر نشانه داستانی ساده آورده شود. کودکان با کلمات جدیدی که برای هر نشانه یاد می گیرند می توانند متن ها را به راحتی بخوانند. هدف از این کاربرگ ها افزایش لذّت خواندن و ایجاد علاقه و عادت به مطالعه در کودکان می باشد. کودکان به تدریج قادر خواهند بود نوشته های ساده ی غیردرسی را نیز بدون کمک گرفتن از دیگران بخوانند.

می توانید از کودکان بخواهید که در خانه متنِ «روان خوانی» نشانه ی مورد نظر را بخوانند و در صورت امکان داستانش را به زبان ساده برای خانواده ی خود بیان کنند و نقاشی آن داستان را بکشند.
این فایل شامل سی کاربرگ تا سر نشانه های دوم است.

مطالب مرتبط