آموزش شکل دایره به کودکان

دانلود رایگان شکل دایره به همراه روش تدریس و برنامه روزانه
پکیج اشکال هندسی شامل ده بخش می باشد. هر کدام از اشکال هندسی بستگی به آمادگی و استقبال کودک، در یک هفته یا بیشتر آموزش داده می شود. برای هر شکل تقریباً بیست فعالیت و چند کاربرگ آماده شده است. توجه داشته باشید که اصلاً نیازی به پرینت کردن این فایل نیست تمام این فعالیتها را به راحتی می توانید با وسایل موجود در خانه آماده کنید. سعی کنید هفته ای یکبار قفسه ی مربوط به شکل مورد نظر را آماده کرده و پوستر آن را به دیوار یا به پشتِ در، جایی که کودک قادر باشد هر روز آن را ببیند، بچسبانید. حتماً نیازی نیست تمام فعالیتها را انجام دهید. چیزهایی را که به نظرتان مفیدند انتخاب کنید.


 جهت دانلود رایگان پکیج شکل دایره کلیک کنید
 

مطالب مرتبط