کاربرگهای پیک نوروزی مناسب پیش دبستان

برای سیزده روز، در بیست و شش کاربرگ طراحی شده اند. هروز دو کاربرگ، که شامل مفاهیم ریاضی، فارسی، علوم و مهارتهای اجتماعی می باشند.

 

مطالب مرتبط